BioBioPha | 中文版 | +86 871 6521 7109 | | Stock code:871574
Cart

New Products

 • 24,24-Dimethyl-5α-lanosta-9(11),25-dien-3β-ol
  33762-29-7 $ 600
 • 2,4,7-Trihydroxy-9,10-dihydrophenanthrene
  70205-52-6 $ 483
 • 3-O-Debenzoylzeylenone
  1800008-77-8 $ 600
 • Methoxyimbricatin
  233759-30-3 $ 650
 • Flaccidin
  115531-76-5 $ 550
 • Rhodomyrtone
  468757-69-9 $ 550
 • 4-Allyl-2,6-dimethoxyphenyl glucoside
  100187-70-0 $ 483
 • Uvarigranol B
  164204-79-9 $ 483

S k y p e

+86 871 65217109
Skype: sales.biobiopha